Senin, 28 September 2009

PUJA TAUR AGUNG

 • Om buta mangse musti janggyem
 • buta drenba ngawa tayem
 • Kala gananca ngawan canem
 • buta buti musti nyara wahem

 • Om buta sweta musti dantem
 • buta kresna musti kadngem
 • Buta panca rupa dewam
 • sarwa jagat musti kyatem
 • Om hrang kling sreng sreng buta nandakem
 • karnajem jaradi dewam byonamah
 • Om hrang kling sreng sreng buta mamanatyem
 • di dewam byo nakanem ya namah
 • Om hrang kling sreng sreng buta ta siwa daksang
 • sudo wyo byo namah
 • Om hrang kling sreng sreng buta tang sula mreng mertye dewiyo byo namah

 • Om hrang kling sreng sreng buta butaya ma raja ang ah
  purna dewyo byo namah

Ayab utara (kaja) taur caru……

 • om hreng sreng nang,
 • nakara buta byo namah

Ayab daksina (klod) taur caru…….

 • om hreng sreng ing,
 • ikara buta byo namah

Ayab pascima (kauh) taur caru…..

 • om hreng sreng mang,
 • makara buta byo namah

Ayab purwa (kangin) taur caru….

 • om hreng sreng wang,
 • wakara buta byo namah

Ayab madya (tengah) taur caru….

 • om hreng sreng sreng,
 • sikara buta byo namah

….Om hreng sreng yang, yakara buta byo namah


Ngayab taur :

Ayab taur purwa (kangin)

 • Om sang buta raja maha krura rupem
 • kala butanem buta yadnyakem
  Saha gara kirana parabem
 • sawaktrem suyudam dewam
 • Buta skala syatem sokarem


Ayab taur ring utara (kaja)

 • Om maya aksa duadasa bujah
 • sarwa saraka nada rakem
 • Buta reng reng preta simerudah
 • buta raja syah sameridah
 • baga yadnya kapiti tangko

Ayab taur pascima (kauh):

 • Om isah pasah purusah widyasca
 • kala raga rajah tamah
 • Satwa bodi kahang karah
 • buda dyasca maha karah
 • namascewa dasa namah

Ayab taur daksina (klod):

 • Om atma daksineng ragam tamas cewan
 • mada nadyam punag cate
 • Ana ada raganem siwascapi
 • sada sarwa para siwam
 • buta sadwawe dasah punah

Ayab taur madya (tengah):

 • Ongkara madya aksarem siwa pratistem
 • suka buktyem namo madye butanam
 • Siwa canam sada siwa mertam
 • kalanala baktyem sucyatem
 • Buta raja bukti pardanem

Ngayab taur ke bucu-bucu muang manca desa:

 • Om iyaka randi basri
 • buta brahma wandu byoh
 • Siwakara randi basri
 • buta kala wandu byoh
 • makara nadyam dibrabuta
 • Om ageneyan buta raja wandu
 • neriti buta pisaca wandu
 • Wayabya kemala raja wandu
 • ersanya dengen raja wandu
 • Om om purwa buta dewa wandu
 • daksina buta raksasa wandu
 • Pascima buta manusa wandu
 • utara buta yaksa wandu
 • madya buta brahma wandu

Pengeramped taur sami, sakaluiring caru:

 • Om bangkara eka swah walikam
 • panca walikam dasah,
 • makaro windu buanem
 • Butakrama raksasa randi basri
 • nangkara kramaning karam wilocanem
 • Dewaraksasa windu byonamah
 • Om panca bamyem butanem lyem madantem,
 • wali raba wasi buta rudrasca
 • Panca uluwindu walikem rudrasca
 • roga wigena krama pratistem
 • Sandi sudantu ya namah swaha
  Puput Caru Sami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय