Selasa, 29 September 2009

PUJA RING BALE PESELANG

Om mang, ung, ang namah, om sa ya namah
Om sata wana ya namah, om mayura ya namah
Om kokila ya namah, om kong, padmasana ya namah
Om dewa pratista ya namah, om hrang hring sah prama siwa ya namah
Om nang asmara ya namah, sri daratna dampat ya swaha

Bale paselang, bawa gatra stawa.
Om bawa gatra kama
Om dewa trinayana catur buja
Ama kuta arda candra
Urna ma karna mukara
Bawu raksa kale asti
Pada kale busi wangge
Manira padma sa sati tam
Arda nara suari satitah
Luin sang hyang kama dewa
Trinayana catur bujam
Amakusa arda candra
Maurna mura

Raris betara ring bale paselang mehyas
makarat bau,
magelang ring lengen
magelang ring suku,
tanginira tengen ngagem ru,
tanginira kiwa ngagem ras
mangurinira malungguh ring padma manik
paraganira arda nara suari lan betari ratih

PUJA SRI KEMARA HYANG NAMAH
Om kama dewa pitri warna
Guru dewa stila nistam
Sekala dipati sanem
Sanga rajo maho tamem
Akasem nat makem dewam
Windu nada tamakem tematnem
Sarwa papa peraya ranem
Sarwa karya prayada yanem
Moksa panem prakem syanca
Ninan deniri gacewa
Diyoganem wiyo gasca
Sarwa dewa sewi tatwam
Pratyaksa twami aleke
Manusa twanca dewatem
Namo dewa skala twanca
Atma atmakem twanca sarira twam
Eka rupanca wisesa
Hrat dewi suka sadanem
Candra watsala ameka
Tri lokya wayosa sakti
Iswara wara dewanca
Brahma jayanca wijaya
Maha dewa wara twanca
Wisnu wijaya are wanca
Indra raja gajaya twam
Sarwa dewaya ratnanca
Sarwa dewaya dewati twam
Tri loka sewi tan titah
Candi mandi mahendranca
Sarwa kumbara raja twam
Istaka macaha jajakam
Asta tanwawi pitanca
Usre dewanca sadnyakem
Sarwa papa aret sidi
Sarwa roga praha ranem
Sarwa satru wina sanem


RARIS PUJA RING AMONG
(peselang) RATNA WYATA

Om anangga suci dewanca
Sweta warna sabuana
Spatanem purwa desanca
Bajra dara namostute
Pusesu kinci sa
Ratih rakta warna swa sabuanem
Sifatanem ageneya deseku
Angkusa drah namostute
Om kamayanem casu petasa
Kresna warna sabu saneh
Gande raja namostute
Sepatnem daksine desanca
Madanah pada raganca
Nila warna sabu wanah
Satwam sapat nem neriti desa
Danda darana namostute
Manobawa budi satwam
Salanca sabu wanah
Sapatnem pancima desa
Astradara namostute
Makara made budinca
Dumra warna sabu wanah
Spatnem bayu desaku
Suladara namostute
Kdapapan somya rupanca
Pita warna sabuwanah
Spatnem suta rase desa
Trisula drah namostute
Manomate somya jananca
Sukla warna sabuwanah
Spatnem ersanya desa
Angkus sradah namostute
Sama rasceta iswara warnem
Yoga murti sabuwanah
Spatnem madya desanca
Trisula drah namostute
Omkara dewa ratih patni
Kanikam darawa warna kah
Padma sata sri babati twam
Cape dare namostute


CANDRA STAWA
(bale paselang) KARYA AGUNG

Om candra dewi semadi pawitrem
Indra surya candra dewi
Candra buana giri putri dewi
Candra ratna wyati mahadewi
Om candra prabawa nirmala dewi
Candra mega palguna wirya
Wedangu madusdana candra dewi
Aditya surya candra mahadewi
Om indra surya candra lokem
Candra tribuana jagat sampurna
Candra canem buanem druwe dewam
Candra surya mertam buh lokem
Om candri koti dewa yuktem
Candra lokem sawityem dewi
Candra dewi mega prapawam
Candra dewi dana dewam ya namah swaha

CANDRA MANDALA STAWA :
purnama-tilem (bale paselang)

Om candra mandala sampurna
Candra yate parana myato
Candra dipa jyotir namah
Candra namastute
Sidi raga namastute
Gara gopati padanem
Wimasat sapta taran pitam
Namas candra namastute
Om hrang hring sah prama siwa candra ya namah
Om hrang hring sah prama buda candra ya namah
Om ung candra dewa maha gangga merta ya namah swaha
Om hrung nala dewa maha gangga merta dewa ya namah swaha

PUJA PANCA YASA,
NGARATU STAWA (paselang)

Om giri tridewa dewam,
brahma wisnu maheswara sakti mandi mahawiryam,
jaya satru winasanem.
Jayartijaya sunyarti,
lokanata namonamah
Wisnuloka maha suksma,
adiloka loka nata
Brahma giri patidewa,
yamaraja namonamah
Guna wiryanem suksmam,
adi dewa namonamah

Maha suksma maha wiryam,
maha mertajiwa rak makem,
jiwa saktyem,
suda mala,
nam pataka suda malam

Dewa wibuh kerta jnanem asung jiwanem maha linggam jiwa sakti maha wiryam manta namo namah.
Abirama maha teja jayeng satru winasanem,
suka wiryanem maha suksma,
dirga yusa bawet jiwam

Gunung pitu sapta mertam bawet jiwam nirwignam atma sahem maha sanem,
jro darbanem maha tustem

Om ya sa mi na I ba sa ta a,
mang ung ang
Om sa ba ta I na ma si wa ya ang ung mang
Om I ba sa ta a ya na ma si wa mang ung ang
Om a ta sa ba I si wa ma na ya ung mang ang
Om sa ba ta a I si wa ma na ya ang ung mang
Druwe dewam druwe pada,
suda pada suda mantra
Suda marga suda adnya,
siwa nama dewa ya nama swaha


PUJAGIRI PANCA DEWA STAWA
Om leka lasiem astitem puryem,
ganda medana dasinem,
maliyawan pancima nyeyah,
udaya udaya utara statem
Giri raja astita madyem,
widasti giri pertiwi,
widanem mantra usyate,
ityate panca paweto


Baris sambung :
astra mantra => puja bebangkit muang saupakara kabeh.
Lantur : pejajiwan:
Lantur anantasana =>padmasana =>dewa pratista

8

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय