Senin, 28 September 2009

PUJA PENYENUKAN

Om ksama suamam sariratmakem
Tribuanam netram tri buh lokem
Atmakem dewa dewata ujualem
Dewata sidi sekala jagat nirmalem
Om sarwa karya namo praja yate
Sarwa mala darpanem statem
Sarwa loka darpanem
Dewa data sarwa pujanem
Om karma yaste swarya gunatmakem
Yadnya mulat midem sidantem
Hyarcanem sarwa dewa pujanem
Mama karya prasidantem
Om dewa buktiyem samo sukem
Bujanem parama amertem
Sarwa karya dewa sampurna
Karana darpanem ya namo nama swaha
Om giri manik sari merta dewatam
Giri merta mahayaste gunatmakem
Jagat tribuana sri mahadewi bumi dewi
Jagat guru pratiwi dewa purnam
Catur merta stata buktyanem
Mamokarya suda sida prajayate

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय