Selasa, 29 September 2009

Puja druwe sunarbawa

Om samudra jagat paruko byo
waruna jayah waruna pitah
Dipataye sarwa satuwe
samudra warunadewatem

Om dewa sidiem panca wisesa saktyem
ekabuana dasa trayo pratistam
Rudra byuh samudra sri jagat guru
sri dewi sidiem maha saktyem

Om umadewi pertiwi durganem
kresna raksanem samudra warnem
Catur dewa lingga wisesa sidiyem
tribuana jagat pratistem

Om kesuma dyutem dipataye sarnyem
siwa yogi parama siwa saktyem
Surya praja pati prama siwem
candi jayartem gala manik patyem

Om dyute gumawa swa bawem
kalika patyem berawi syem
Bagawati pita maha saktyem
jagat guru byuh maha saktyem

Om ananta boga boktayet
praja pataye jagat guru
Candu maha waktrem maha dewedyem
suksma cintya ya namah swaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय