Senin, 28 September 2009

ASTAWA DENING SADYA YATA

Om sang sadya yata puewa desa, sani rwa kusika risa,
sarika bajra swetasa, sata swena andaja diyosa
Om bang bamadewa daksina beganak
Sabarga raksaba baktara galya mataka
Bata midanda dmaha
Om tang tat purusa pascemata
Matascamatri caspita sakiki rutpata
Om ang agora utara utmia, atmira kurusya tya
Lasyu anukere sana a, astrakat cakra goraha
Om hyan purwa ya madya, indiana merta nyalai
Indiana dumra dyatmahi, itemamu anawi
Sadyo jatem maja tamwa, wandyem sadasat pati
Pasuden pati maja ya nyrem, pati metem prabu webuh
Ganem dewam parem suksnem
Purusam prabu madyoya, awakya murti maganca
jagatem isada siwem
yanca tat purusa dewa, namas teur siwatmakem
dewa gnisca namo dewayem, rudrasce sada siwa
agora supaya gara goraya, nenamah namaste rudra rupabyah
jagatam pisi wa sade, isana paramam siwam
inancewa santikam, brahmanem jatyem pujanem
brahmana jatiem pramam murtim
galikam pramaksarem
iti nga : panca siwa jati, nga : pancasya astawa puja akena rikalaning caru taur agung yan tan samangkana tan sida taurika, puput.
1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय