Senin, 28 September 2009

PUJA PEDANAN

Om anangga dana dewa mahawiryam
Puspa tata dana dewa sidiyam
Sarwa karya dana prasidantam
Mama karya dana ya nama swaha

Om sunarbawa dana sukla nirmala
Dana windu siwa merta dana dewam
Jaya tirta dana dewa pawitrem
Dewa ongkara dana sarira ya namah

Om om ananta dana ya namah
Om om namah om ang namah
Om mang namah, om yang namah, om ung namah
Om ang ung mang namah, om mang ung ang namah
Om sri dana medana ya namah swaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय