Senin, 28 September 2009

PASUPATI JAGATNATA STAWA

Om pasupati yat kane kaye jagatnata
Naya paramastuti sadanem
Widyam daku sujanem sungkan bayu
Pasupatyem parama astra ung pat
Pasupati panca murti ya namah swaha

Ngayab caru agung ngider saking purwa ke utara – pascima – daksina – kebucu bucu – ke madya – metabuh => nuduk caru sami

ASTAWA DENING SADYA YATA
Om sang sadya yata puewa desa, sani rwa kusika risa,
sarika bajra swetasa, sata swena andaja diyosa

Om bang bamadewa daksina beganak
Sabarga raksaba baktara galya mataka
Bata midanda dmaha

Om tang tat purusa pascemata
Matascamatri caspita sakiki rutpata

Om ang agora utara utmia, atmira kurusya tya
Lasyu anukere sana a, astrakat cakra goraha
Om hyan purwa ya madya, indiana merta nyalai
Indiana dumra dyatmahi, itemamu anawi

Sadyo jatem maja tamwa, wandyem sadasat pati
Pasuden pati maja ya nyrem, pati metem prabu webuh

Ganem dewam parem suksnem
Purusam prabu madyoya, awakya murti maganca
jagatem isada siwem

yanca tat purusa dewa, namas teur siwatmakem
dewa gnisca namo dewayem, rudrasce sada siwa

agora supaya gara goraya, nenamah namaste rudra rupabyah
jagatam pisi wa sade, isana paramam siwam

inancewa santikam, brahmanem jatyem pujanem
brahmana jatiem pramam murtim
galikam pramaksarem

iti nga : panca siwa jati, nga : pancasya astawa puja akena rikalaning caru taur agung yan tan samangkana tan sida taurika, puput.
1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ॐ नमः शिवाय